Ładowanie...

Najlepszy portal randkowy dla singli, którym zależy na prawdziwym związku. Serwis randkowy dla singli w Krakowie.

Zasady ochrony prywatności

Z dnia 04.04.2018

(dalej "Zasady")

 

Ze względu na to, że

 

 1. Firma DuPonti s.r.o., z siedzibą Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praga 1, numer identyfikacyjny 02809931, zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pradze, sekcja C, przegródka nr 225407 (dalej „Usługodawca“) i Użytkownik są świadomi znaczenia zasad ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników Usługi udostępnionych Użytkownikom na Stronach Internetowych;

 2. Usługodawca podczas gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników postępuje zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej;

 3. Niniejsze Zasady mają na celu spełnienie obowiązku poinformowania ludzi (podmiotów danych osobowych) wynikającego z zarządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie tych danych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie dotyczące danych osobowych), w aktualnym brzmieniu (dalej „RODO“).

 

udostępnia się niniejsze zasady ochrony prywatności:

 1. Administrator, dane kontaktowe administratora i osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

  1. Usługodawca w stosunku do Użytkownika jest administratorem danych osobowych (dalej „Administrator“).

  2. W razie potrzeby istnieje możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem HelpDesku (kontakt e-mailowy Wsparcia).

  3. Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można się kontaktować za pomocą adresu e-mail: poverena.osoba@duponti.com.

 2. Pojęcia

  1. Jeżeli nie zostało w niniejszych Zasadach zdefiniowane czy podane inaczej, mają pojęcia pisane wielką literą takie samo znaczenie, jakie zostało im przypisane w warunkach korzystania z Usługi, tzn. Warunkami umowy.

  2. Użytkownik jest identyfikowaną osobą fizyczną i jest podmiotem danych osobowych (dalej „Podmiot“).

 3. Informacje o przetwarzaniu

  1. Administrator ma obowiązek zapoznać Podmiot z różnymi informacjami o przetwarzania, zwłaszcza związanymi z przetwarzaniem, podstawą prawną przetwarzania i okresem przechowywania danych osobowych. Niniejszy obowiązek Administrator spełnia za pośrednictwem URL (niniejsze URL dalej „Platforma informacyjna“):

   1. Platforma informacyjna dla użytkowników Stron Internetowych: https://osobnidata.cz/p/0hy7u8

  2. Administrator korzysta z usług firm zewnętrznych, które przyjmują lub przetwarzają dane udostępniane przez Administratora w ramach swojej działalności. Informacje o danych identyfikacyjnych osób przetwarzających i ich odbiorcach, oraz tym, które dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane można znaleźć na Platformie informacyjnej.

  3. Wszystkie osoby, które znajmują się przetwarzaniem danych osobowych spełniają warunki ustanowione przez RODO.

  4. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Administratora mają obowiązek zachowania tajemnicy o wszystkich danych osobowych, które będą przetwarzać w ramach wykonywania pracy dla Administratora.

 4. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych. Użytkownik może wyrazić sprzeciw w stosunku do tych czynności (więcej ust. 6.2.6).

  2. Administrator ma również prawo do anonimizacji danych osobowych Użytkownika w celach statystycznych i analitycznych. Przetwarzanie takich informacji nie jest już traktowane jako przetwarzanie danych osobowych.

  3. Użytkownik ma świadomość, że nie ma obowiązku udostępniania jakichkolwiek danych o sobie, ani udzielania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku danych osobowych, które są niezbędne do korzystania z Softwaru na podstawie umowy o jego używaniu, ów dane są niezbędne do korzystania z Softwaru. Bez nich nie można korzystać z Softwaru. Przetwarzanie tych danych nie wymaga zgody Użytkownika, zatem nie da się z tego zrezygnować.

  4. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim w formie ogólnie dostępnej ewidencji.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

  1. Dane osobowe będą przekazywane firmie Digital Ocean, Inc., z siedzibą przy 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, Stany Zjednoczone Ameryki. Przekazywanie odbywa się na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony zapewnianego przez Tarczę Prywatności EU–USA stojącą na straży ochrony prywatności.

  2. Dane osobowe będą przekazywane firmie Online Payments Group AG, z siedzibą przy Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, Szwajcaria. Przekazanie odbywa się na mocy decyzji Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. Na podstawie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

  3. Dane osobowe będą przekazywane firmie Facebook, Inc., z siedzibą przy 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone Ameryki. Przekazywanie odbywa się na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony zapewnianego przez Tarczę Prywatności EU–USA stojącą na straży ochrony prywatności.

  4. Dane osobowe będą przekazywane firmie Google LLC, z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki. Przekazywanie odbywa się na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony zapewnianego przez Tarczę Prywatności EU–USA stojącą na straży ochrony prywatności.

  5. Dane osobowe będą przekazywane firmie LLC, z siedzibą przy 225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, Stany Zjednoczone Ameryki. Przekazywanie odbywa się na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony zapewnianego przez Tarczę Prywatności EU–USA stojącą na straży ochrony prywatności.

  6. Dane osobowe będą przekazywane firmie UserVoice, Inc., z siedzibą przy 121 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone Ameryki. Przekazywanie odbywa się na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony zapewnianego przez Tarczę Prywatności EU–USA stojącą na straży ochrony prywatności.

 6. Prawa podmiotu

  1. Podmiot ma prawo korzystać z następujących praw w stosunku do Administratora w zakresie i na warunkach określonych poniżej oraz w Rozdziale III RODO.

  2. Prawa Podmiotu są następujące:

   1. Prawo podmiotu do dostępu do danych osobowych. Użytkownik ma prawo do otrzymania potwierdzenia od Administratora o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących jego osoby. Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, ma on prawo do otrzymania dostępu do niniejszych danych. Wspomniany dostęp będzie dotyczył np. Informacji o celu przetwarzania, kategoriach danych osobowych i informacje o źródle danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zarządać kopii przetwarzanych danych osobowych.

   2. Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo wymagać od Administratora bezzwłocznego sprostowania ewentualnych nieścisłości dotyczących przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika.

   3. Prawo do usunięcia: Jeżeli wystąpi którakolwiek przyczyna określona przez RODO (np. dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone czy w inny sposób przetworzone, lub Użytkownik wycofa swoją zgodę) Użytkownik będzie miał prawo wymagać od Administratora bezzwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Z tego prawa nie można jednak korzystać bez ograniczeń. Usunięcie nie nastąpi jeżeli dane są przetwarzane na postawie obowiązków prawnych wynikających ze Stosownych przepisów.

   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo wymagać od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych przez RODO. Dotyczy to np. sytuacji, w których Użytkownik będzie zaprzeczał dokładności danych osobowych. Ograniczenie będzie obowiązywać przez cały okres weryfikacji dokładności danych przez Administratora.

   5. Prawo do przenoszenia danych. W niektórych przypadkach określonych przez RODO (np. jeżeli przetwarzanie przebiega na podstawie zgody Użytkownika) Użytkownik ma prawo wymagać od Administratora udostępnienia swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi. Użytkownik ma również prawo (jeśli jest to technicznie wykonalne) wymagać od Administratora bezpośredniego przekazania wspomnianych danych innemu administratorowi.

   6. Prawo do wzniesienia sprzeciwu. Użytkownik, z powodów zależnych od swojej konkretnej sytuacji, ma prawo w dowolnym momencie wznieść sprzeciw co do przetwarzania swoich danych osobowych, pod warunkiem, że są one przetwarzane w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wykonywania władzy publicznej, uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, włącznie z profilowaniem na podstawie niniejszych postanowień. Użytkownik ma prawo do zakwestionowania przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

   7. Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie. Użytkownik ma prawo nie podlegać żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym również na profilowaniu, które ma dla Użytkownika skutki prawne lub które dotyczy go w zbliżony sposób. Niniejsze prawo nie znajdzie zastosowania we wszystkich przypadkach, np. jeżeli decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania warunków umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

 7. Udzielenie zgody i prawo do jej anulowania w dowolnym momencie

  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest możliwe na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie anulować udzieloną zgodę. Informacje o tym, które dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika można znaleźć na Platformie informacyjnej.

  2. Anulowanie zgody oraz jej udzielenie jest dobrowolną decyzją Użytkownika, na którą Administrator nie może wywierać żadnego wpływu, ani do niej zmuszać. Anulowanie zgody nie ma jednak wpływu na prawomocność przetwarzania przez jej anulowaniem (tzw. Anulowanie nie działa wstecz).

  3. Zgoda na przetwarzanie Danych osobowych może zostać anulowana przy pomocy HelpDesku (kontakt e-mailowy Wsparcia). W ten sam sposób Użytkownik może poprosić o usunięcie lub dezaktywację Konta.

 8. Skargi

  1. Użytkownik ma pełne prawo do złożenia w dowolnym momencie skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych naszej osobie upoważnionej do ochrony danych osobowych lub innej osobie upoważnionej do ochrony danych osobowych, zgodnie z danymi zawartymi w ust. 1.3.

  2. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych organowi nadzorczemu, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. Przekazywanie danych osobowych ze strony Użytkownika

  1. Przypadki przetwarzania, w których przekazywanie danych osobowych jest obowiązkowe, są zamieszczone na Platformie informacyjnej.

  2. Jeżeli udostępnienie danych osobowych jest wymagane przez prawo, Użytkownik ma obowiązek dane udostępnić. Dotyczy to również sytuacji, w których obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z postanowień umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Jeżeli udostępnienie danych osobowych jest obowiązkowe, lecz Użytkownik mimo to nie udostępni wymaganych danych, może on zostać z tego tytułu pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie przepisów regulowanych obowiązującym prawem, ew. zawartą umową.

 10. Wysyłanie e-maili, SMS-ów, MMS-ów i ogłoszeń handlowych

  1. Administrator ma obowiązek wysłania do Podmiotu (i) wiadomości na wskazany adres e-mail; (ii) listownej wiadomości i materiałów marketinowych na wskazane adresy, w związku z jakimikolwiek działaniami, wydarzeniami lub okolicznościami dotyczącymi działalności Administratora w związku z Podmiotem danych.

  2. Administrator ma prawo wykorzystać dane kontaktowe wymienione w powyższym podpunkcie również w celu wysyłania ogłoszeń handlowych, które bezpośrednio nie dotyczą umownego związku Użytkownika z Administratorem, lecz dotyczą innego produktu lub usługi Administratora. Niniejsze prawo jest ważne tylko pod warunkiem, (i) że ze strony Użytkownika nie doszło do odmowy prawa wykorzystania danych; lub (ii) że Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ogłoszeń handlowych. Użytkownik może w dowolnym momencie, nieodpłatnie anulować zgodę na otrzymywanie ogłoszeń handlowych. Niniejsza możliwość jest zamieszczona przy każdej wiadomości, ale może też zostać zrealizowana za pośrednictwem naszego HelpDesku (kontakt e-mailowy Wsparcia)

 11. Cookies (Ciasteczka)

  1. Szczegóły o używaniu ciasteczek zostaną udostępnione na Stronie Internetowej, jeżeli będą przez daną Stronę Internetową wykorzystywane.

* * *